Wat doet Wegwijs in mantelzorg voor u als mantelzorger

De mantelzorgmakelaar is altijd op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen.

De mantelzorgmakelaar:

 • Neemt regeltaken over, zodat de belasting voor u als mantelzorger afneemt.
 • Inventariseert in een intakegesprek uw problemen en die van uw  gezinsleden op het terrein van
  • zorg (WMO, ZVW, WLZ, Jeugdwet, zorgaanbieders),
  • wonen (huishoudelijke hulp, vervoer, hulpmiddelen),
  • welzijn (inzet vrijwilliger, respijtzorg, dagopvang),
  • arbeid (overleg met werkgever, verlofregelingen, Participatiewet) en
  • inkomen (eigen bijdrage, verzekeringen, belastingen, Participatiewet)

Met deze gegevens worden de problemen geanalyseerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. In overleg met u wordt bepaald welke regeltaken door de mantelzorgmakelaar zullen worden overgenomen. U behoudt als mantelzorger altijd de regie.

 • Vraagt indicaties aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de wijkverpleegkundige en bij de gemeente (WMO).
 • Vraagt een persoonsgebonden budget (PGB) aan en ondersteunt u met de administratie ervan.
 • Verstrekt informatie en voorlichting over wet- en regelgeving die voor u van belang is.
 • Ondersteunt bij het invullen van formulieren.
 • Stelt bezwaarschriften op, bijvoorbeeld bij afwijzing van een aangevraagde indicatie.
 • Bemiddelt voor werkende mantelzorgers met de werkgever over verlofregelingen of over wijziging van werkafspraken, zodat de combinatie van werken en zorgen beter in balans komt. Hierdoor vermindert de kans op overbelasting en de druk om te kiezen tussen werk en zorg.